Eiropas finansējums

Kopš esam Eiropas Savienībā, Latvijā ir iespēja saņemt no ES budžeta līdzekļus plānotā projekta īstenošanai. Iepriekšējais periods, uz kuru tika piešķirti ES līdzekļi bija 2007.-2013.gads, šis periods ir 2014.-2020.gads. Kā redzams, šis periods pamazām iet uz beigām un grūti spriest, kas notiks pēc tam un vai Eiropas Savienība piešķirs arī turpmāk līdzekļus projektu īstenošanai, tāpēc izlasi, kā Tu vari izmantot ES budžeta naudu.

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību. Eiropas Savienības fondu finansējums projektu īstenošanai ir pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Atkarībā no reģiona atbilstības attīstīto, pārejas vai mazāk attīstīto reģionu kategorijām fondi var nodrošināt no 50 līdz 85% no kopējā projekta finansējuma. Pārējo finansējumu var nodrošināt publiskie (valsts vai reģionālie) vai privātie avoti. Fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot darbavietas.

Jomas, kurās projekti tiek atlasīti ir ļoti plašas un ir šādas:

  • Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas;
  • IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi;
  • Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja;
  • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs;
  • Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma;
  • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte;
  • Izglītība, prasme un mūžizglītība;
  • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana.

Lai pieteiktos ES fondu atbalstam ir jābūt skaidrai idejai, mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Šajā periodā tiek īstenota darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, kur ir atrodami specifiskie atbalsta mērķi, ar tiem iepazīties var esfondi.lv mājaslapā. Pievērs uzmanību kurā mērķu grupā ietilpst tava ideja un rūpīgi izlasi aprakstu, lai saprastu vai vari pretendēt uz līdzfinansējumu. Mājaslapā arī atradīsi katrai mērķa grupai atbildīgo iestādi. Rūpīgi iepazīsties ar nolikumu uz Mininistru kabineta noteikumu bāzes, jo tur atrodama visa informācija par projekta iesniegšanu.

Nākamais solis ir ķeršanās klāt pie projekta izstrādes. Tās laikā vēlreiz novērtē iespējas realizēt projektu. Paredzot naudas plūsmu izvērtē visus iespējamos riskus ar kuriem iespējams saskarties. Kad viss gatavs, projektu jāiesniedz nolikumā paredzētajā veidā un termiņā CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra).

CFLA projektu vērtēšanas komisija 1-3 mēnešu laikā izvērtēs iesniegumus un pieņems individuālu lēmumu par katru no tiem. Par lēmumu tiek informēts katrs projekta iesniedzējs! Ja projekts tiek apstiprināts, tad ar CFLA tiek noslēgts līgums par tā īstenošanu. Projekta īstenošanas laikā seko un izvērtē, kā veicas ar projekta mērķu sasniegšanu.

ES fondu atbalsta līdzfinansējums ir lieliska iespēja savas idejas īstenošanai, it īpaši, ja ideja ir perspektīva, unikāla un nesīs labumu nevien idejas atoram, bet arī sabiedrībai.